LifeGene

Nyligen ansåg Datainspektionen att registerforskningsprojektet LifeGene fortfarande är olagligt, detta trots att förra regeringen tog beslut om en särskild lag. LifeGene är ett stort register som skall studera orsakerna till de stora folksjukdomarna. Totalt är det tänkt att inkludera ½ miljon svenskar i detta register.

LieGene har kantats av svårigheter avseende frågor kring integritet och vad man verkligen ger samtycke till när man lämnar sina personuppgifter och provuppgifter till registret. Det är helt klart att det är önskvärt att vi kan ha studier prospektiva studier på hälsoområdet. Det är av så väl nationellt intresse som internationellt. Registret ger också förutsättningar för innovationer på det medicinska området.

Det är dock lika grundläggande att denna typ av register också kan leva upp frågor kring integritet och etik. I ett så stort register som LifeGene blir det extra viktigt. Viktigt om det skall vara möjligt att även på längre sikt få förståelse för forskningen som registret kan ge. Frågan som det bottnar i slutändan är om denna typ av register och dess vinster står i proportion mot de integritetsintrång som skulle kunna ske.

Vi har alla en skyldighet att stärka möjligheten till forskning och kanske speciellt forskning som stärker jämlika hälsan ( detta kan LifeGene göra ), men integritets – och etikaspekter kan inte viftas bort med att säga att denna forskning kommer rädda liv.

Kommentera

Världscancerdagen

I veckan så var det Världscancerdagen. Vi vet att årligen så drabbas cirka 600 00 av cancer. Varje dag förlorar någon sin mamma, sin bästa vän, sin arbetskamrat i cancer. Det är också att hälften av de son föds idag kommer att drabbas av cancer innan de dör. Cancern är kanske också det tydligaste exemplet på den ojämlika hälsan. Inte sällan är det så att cancerfrekvensen är högre i samma grupp som kan ha socioekonomiska svårigheter.

Det är så att cancervården idag är god när man får behandling. Vi vet dock att tiden idag kan vara för lång och att tidiga markörer för cancer inte alltid uppmärksammas så effektivt som de skall. Vi vet också att vi måste fortsätta bygga ut vården i livets slutskede och cancerrehab

För 2015 har det gjorts en satsning från nationellt håll på cirka 500 miljoner på cancervården i hela landet. Det är också så att den budget som vi antagit inom det rödgröna styret i Region Skåne satsar 55 miljoner extra på cancervården i Skåne.

Med det hoppas vi se förändringar på flera sätt när det gäller cancervården. Genom att använda den danska modellen för vårdförlopp skall cancervården bli bättre. Så i detta fallet kan den danska skallen förbättra vården i Skåne

Kommentera

Valmanifest del 2

Det är idag kortare väg till vården än tidigare. Antalet väntande till den Skånska vården har minskat från ca 12 500 som väntande mer än 90 dagar 2006. Nu under 2014 har det varit mellan ca 2000 – 4000 som väntar mer än 90 dagar till operation eller annan behandling. Det är alltså idag betydligt kortare köer till vården än tidigare

Detta är dock inte tillräckligt! Vi inom Miljöpartieti Skåne vill nu ha nytt Skånskt vårdgaranti / kontrakt som innebär att man skall inte behöva vänta mer än 60 dagar innan får sin operation / behandling eller annan åtgärd. Dessa 60 dagar ska också inkludera undersökning som röntgen. Idag ligger undersökningsdelen utanför den ordinarie vårdgaranti och det innebär att undersökningsdelen kan bli en flaskhals. Vi ser att detta kommer så väl kräva nya arbetssätt men också resurser och för 2015 innebär det att vi vill tillföra 200 miljoner för att starta resan mot en mer tillgänglig vård. Vården är en hörnsten i välfärdens kärna oc den skall utvecklas

Vi gröna pekar också ut att psykiatrin och primärvården kräveer forsatta resurstillskott. För psykiatrins del så ser vi ett ökat tillskott på 50 miljoner nästa år, men det räcker inte med mer resurser. Vi vill fortsätta se att psykiatrin utvecklar en vård som ser hela människan. Det innebär allt ifrån att psykiatrin skall anställa personer med erfarenhet av egen sjukdom, en nollvision för självmord i hela Skåne, bredare psykiatrisk kompetens i primärvården, förbättrat samarbete mellan kroppsliga och psykiatriska vården för ökad helhetssyn, tidig upptäckt i barn och unga vars hälsa sviktar, arbetsterapeuter och sjukgymnaster i den slutna vården, mer av terapi. Vi gröna har jobbat hårt för att stärka missbruksvården och psykiatrin och det kommer vi fortsätta med.

Primärvården skall få fler specialister som barnläkare, ortopeder och geriatriker. Den nära vården skall klara av fler möten och för att klara det kommer vi att fortsätta prioritera primärvården ekonomiskt. Man skall känna sig trygg i att primärvården skall de flesta patientmöten samtidigt som man i den kommunala vården skall vara trygg med att få stöd om man behöver det.

Vi går till val på 30 öre i skattehöjning. Det kommer att stärka vården och ge möjlighet till arbetsro för personalen.

Kommentera

Valmanifest

I veckan presenterade vi gröna i Skåne vårt valmanifest inför höstens val till Region Skåne och kommande mandatperiod. Ett valmanifest som lyfter klimat, jobb och vård som de viktigaste frågorna inför höstens val. Jag kommer de närmaste ve

Vi vill införa ett klimatpolitiskt ramverk inom Region Skåne med sikte på att hela Skåne blir en del ramverket. Detta ramverk skall vara lika bindande som de idag finansiella ramverken som Region Skåme har. Dessa ramverk ligger till grund för för hur ekonomin skall utvecklas på kort och något längre sikt. Ramverket styr helt enkelt budgethanteringen. Nu är det dags att klimatfrågan får samma fokus i Skåne.

Det borde vara uppenbart för alla och envar att det är helt nödvändgt att vi måste ta ansvar för vår miljö och klimat på ett mycket mer hållbart sätt. Dagens okritiska syn tillväxt leder inte oss närmare de miljömål som vi tillsammans satt upp lokalt / regionalt eller nationellt. Det är därför nödvändigt att vi vi får till ett klimatpolitiskt ramverk i Skåne som blir lika tungt som de ekonomiska.

Det ger att alla beslut måste vägas mot en klimatanalys för att kunna bli aktuella. Detta ger exempelvis att byggandet av nya motorvägar i Skåne inte är aktuellt men samtidigt att satsningarna på kollektivtrafiken måste stärkas. Det ger också att resurserna till näringslivsarbetet inom Region Skåne och dess bolag måste zooma in mer framtidens gröna jobb, något sóm vi vet behövs för att vi skall klara framtiden

Ett införande av ett Skånskt klimatpolitiskt ramverk är en framtidsfråga. En fråga som handlar om att ta ansvar nu och i morgon

Kommentera

I en dansk bastu

Hur är skatterna i Svergie ? Hur många bor det i Malmö ? Vad kostar en bil att köpa ? Hur mycket tjänar en svensk sjuksköterska ? Frågor som jag försökte svara på en i dansk bastu igår kväll. Trots att Öresundsbron funnits sedan 2000 så har inte Öresndsintegrationen inte nått den potentialen som är möjlig

Vi vet att det finns många gränshinder kvar att åtgärda för att integrationen verkligen skall ges sin full möjlighet. Det krävs ett större engagemang från samtliga rikspartier i frågan, inte minst på nationell nivå. Detta handlar om att bl.a se över regler för pensioner och möjlighet att arbeta bägge delar sundet som sjuksköterska.

Vi gröna har kanske en än större skyldighet att jobba med Öresundsintegrationen, då vi vet att miljö- och klimatfrågorna över gränsöverskridande. Vi vet vidare att öppenhet är en hörnsten för att samhälle skall utvecklas. Därför är der dags för oss gröna att ta iniativ till rensa halsen och lyfta Öresundsarbetet. Vi har inte varit bäst i denna gren

Kommentera

Studenthälsan

Allt för många studenter lider av ohälsa under sin studietid. Psykisk ohälsa, stress, ensamhet och hög alkoholkonsumtion har kopplingar till studiesituationen och studenters sociala mönster. Studenthälsan
har ett särskilt ansvar för att uppmuntra och skapa förutsättningar för en hälsosam och aktiv livsstil. Studenthälsan ska arbeta med förebyggande och hälsofrämjande åtgärder som friskvård, stresshantering och upplysning, men bör även ge stöd och hjälp vid missbruksproblem eller problem med psykisk ohälsa. Miljöpartiet vill
att studenthälsan stärks genom en ökad samverkan med primärvården. Vi ser att Region Skåne skulle kunna aktivt stärka tillgången till den nära vården

Kommentera

Morgendagens välfärdstjänster

Kom till Visby igår i hällande regn och till ett som Svenskarnas parti arrangerat ett offentligt möte. Svenskarnas parti är parti som bygger hela sin ide på rasism och nynazism. Den nationalsocialisiska flosklerna duggar tätt när företrädare från partiet framträder eller skriver. Deras offentliga uttalande har inte fått genomgå den polishbehandling som Sverigedemkokaterna har utrustat sin verktygslåda med.

Svenskarnas parti är en del av de främlingsfientliga krafter som finns i landet. Det som förenar dessa krafter är att deras syn på människan och individen alltid utgår från ens etnicitet, det är i sig fel att inte vara svensk. Hur märkligt det än låter för de flesta av oss, så är detta som det rinner ner till. Spelar ingen roll vem man är, vad man gör, vad man blivit utsatt för, vilken tro man har, var eller hur man bor i landet. Det enda som spelar roll är varifrån du kommer. Hur fel det än låter så är det faktiskt så.

Att SD tilhör dessa krafter visar sig tydligt. De handlar om att de säger nej till så grundläggande värden som alla att ges möjlighet att till sig skolans undervisning på ett bra sätt till att barn som varit med stora påfrestningar skall få hjälp. Något som borde vara givit att alla skall ha del av, men inte inte enligt SD. För det skall enligt SD spela roll varifrån du kommer om man skall ha rätt till välfärden.

Det är därför bra att Region Skåne idag i Almedalen arrangerar ett seminarium under ” Morgondagens välfärdstjänster – Vård för papperslösa, vad är nästa steg ”. För mig är är alltid nästa steg att inkludera och medverka till skapa ett samhälle där vi pratar om innanförskap och inte varifrån man kommer.

.

6 kommentarer

Regional utveckling

Tal i regionfullmäktige 17 juni om regional utvecklingstrategin
Ordförande, ledamöter.

Då har vi tillsammans vandrat vägen fram till att vi nu ska ta beslut om regionala utvecklingsstrategin. Ett dokument som många tittar med avundsjukt på i resten av landet. Det är en hörnsten i det Skånska utvecklingsansvaret.
Att det är många Skåne som också tycker att strategin är viktig visades av utav det stora antalet remissvar från allt ifrån kommuner till Rädda Barnen. Det kommer vara grundläggande i den fortsatta processen att vi möjliggör för att samtliga aktörer bjuds in till arbetet med eventuella handlingsplaner. Jag ser också att den långa process som varit att i att ta fram strategin ger goda förutsättningar för att många aktörer vill ta på ansvar för att förverkliga strategin.
Det är också mycket bra att vi nu politiskt har så bred enighet om Skånes utveckling skall vara hållbar. Detta visas att målen. Skåne skall vara klimatneutralt och fossilbränslefritt 2030. Barnkonventionen skall implementeras. Indikationer för social hållbarhet skall formuleras och nya välfärdsmått skall tas fram som inte endast beaktar rent ekonomiska värden. Kulturens betydelse poängteras så väl som bärare av nya jobb som kulturens egenvärde i samhälle som står för öppenhet och respekt.

För oss i miljöpartiet del har det fundamentala i denna process varit att ständigt poängtera att Skåne måste utvecklas hållbart i tre dimensioner. De ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna hänger intimt tillsammans och är i sig nyckeln till hur vi utvecklas fram till 2030. För MP är jämlikhet, jämställdhet god miljö, bra folkhälsa och kultur tillväxtskapande i sig. Det är ett Skåne där människor vågar och vill. Vi ställer inte upp på tanken att ha en ha blind ekonomisk tillväxt för att få allt det goda senare. Skåne skall erbjuda framtidstro och livskvalitet även efter 2030. Det är viktigt att vi alla anlägger detta fokus i vårt arbete. RUS:en är bra steg i denna riktning
Vi ser att detta är bra oh första steg mot ett mer konkretiserat Skånsk kontrakt. Ett Skånskt inkluderande kontrakt med alla Skåningar, som tar fokus alla som är i Skåne.

Vi ser idag ett Skåne där de ekonomiska och sociala klyftorna är större som kan vara en stor orsak till varför respekten för varandra hat blivit allt mindre i Skåne. Bara det senaste året har vi sett alltfler exempel på brist på respekt. Vi ser idag grupper medvetet utnyttjar de ökade klyftorna i samhället för att smeta på att detta handlar om etnicitet. Målet är att splittra och göra människor främmande för varandra. Det sista Skåne behöver är mindre av mångfald och mer trångsynthet och enfald. Framtidens Skånska lag kommer säkerligen bestå av fler 200 språk och detta är bra för oss alla.
Tillgången till en meningsfull sysselsättning / arbete är en av de viktigaste framtidsfrågorna för Skåne. I Skåne idag är 11,7 procent av de unga mellan 18-24 år utan arbete och skillnaderna inom Skåne är stora. Främst är det de unga utan gymnasiebetyg som är värst drabbade. Det är viktigt att samhället inte stänger porten för dessa ungdomar. Tydligheten att vi i Skåne i RUS:en ser det m livslånga lärandet som nödvändigt och skolan i synnerhet.

Skolans utveckling är också grundläggande för Skånes flerkärninghet. Hela Skåne måste utvecklas och det regionala samarbetet måste stärkas för att klara av vårt Skånska kontrakt. Ett kontrakt som skall gälla hela Skåne och dess boende. För detta behövs mer av samverkan kring framtida välfärdstjänster och utvecklingen av blodomloppet / kollektivtrafiken. För detta behöver vi inte satsa på flygplatser och 6 – filiga motorvägar. Vi behöver ett gemensamt Skånskt klimatpolitiskt ramverk som värderas lika tungt som de finansiella. Detta tillsammans med en Skånekommission som har Malmökommissionen som modell och adderas med ett förstärkt genus och antirasistiskt synsätt så stärks hela Skånes och vår utveckling. Samhälle som växer har ett gemensamt. Det är jämlikhet och jämställdhet.
Framtiden kommer innebära stora krav på våra välfärdstjänster och för det behövs samverkan och tänk utanför den ordinarie kartongen. En viktig del i detta är att stärka medborgarinflytandet / brukarinflytande. Det finns ett mål att det 2030 skall vara bättre än 2014 och detta ser vi gröna som en helt central del i vårt gemensamma Skånska kontrakt. Medborgarna har rätt utkräva ansvar för sina skattemedel och samhällets utveckling .

Vi ser detta också som en viktig del i att stärka den ideburna sektorn. Vi var först med regional överenskommelse och fram till 2030 så måste detta arbete inte bara gått in andra andningen utan vara den del av varje syresatt Skånsk blodkropp.

Vi gröna vill att våra Skånska ungars blodkroppar skall vara fria gifter, känna att de blir respektfullt behandlade, känna tillförsikt att de skall få jobb och bostad samtidigt som deras mormor får god omsorg. Den regionala utvecklingsstrategin pekar ut flera av dessa område som viktiga, men när vi nu skall omsätta strategin får vi inte glömma vad det är som gör att vi inte redan idag mår dessa rent uppenbara mål. Skåne behöver ett Skånskt kontrakt som tar sin utgångspunkt barnens villkor. Vi gröna kommer göra vad vi kan för att nå dessa i sig uppenbara mål. Låt oss ta alla ansvar för att vårt Skånska kontrakt tar detta med sig

Kommentera

Skånekommission

Majoriteten i Malmö har under denna mandatperiod varit modig och tydligt visat på Malmös behov av social omställning genom Malmökommissions arbete. Vi ser idag en dramatisk ökning av sociala skillnaderna i hela Skåne. Därför bör det här arbetet införas även på regional nivå. Det krävs tydliga förslag på insatser som Region Skåne behöver göra för att minska de socioekonomiska klyftorna, få en samlad feministisk politik, öka mångfalden i Skåne och införa barnkonventionen. Till det arbete som gjorts inom Malmö vill vi gröna addera ett genomgående antirasistiskt arbete till en Skånekommission Det senaste EU-valets resultat visar tydligt på nödvändigheten av detta

Det behövs ett samlat arbete som är struktuerat för at vi verkligen skall nå våra mål om ett respektfullt, jämlikt och jämställt Skåne. Vi gröna tar den fajten.

Kommentera

De stora frågorna

Sitter på tåget hem från Mp:s kongress i Göteborg. På kongressen har vi tagit ett valmanifest som pekar ut 4 viktiga frågor inför riksdagsvalet. De är klimat, skola, nya jobb och feminism / jämställdhet. De rymmer de stora utmaningar som vi står inför så väl globalt som lokalt.

När Kent Persson, partisekretare för Moderaterna medialt analyserade det dåliga valresultat som Moderaterna gjorde i EU-valet, så var analysen att de missat valvinden och att de fokuserat på de stora frågorna som ekonomi och jobb. Men att de röstberättigade rankade miljöfrågan om den viktigaste i EU-valet missade Moderaterna.

Det är tydligt att Moderaterna på riks går på i de traditionella mörkblå strumporna som verkligen lyfter de stora framtidsfrågorna. Det handlar om med någon typ av självrespekt kunna säga att vi gjorde vad vi kunde för att klimathotet och den ökade rasism som vi ser i Europa.

Så medan Moderaterna väljer bort att se klimatutmaningen så är vårt gröna svar för framtiden att klimatfrågan kan och måste lösas. Vi kan inte skjuta bollen på nästa generation. I höst har vi en grön feminstisk regering som tar framtidsfrågorna på allvar

6 kommentarer

Antibiotika

Utsläppen av klimatföräandrade gaser är en ödesfråga för generation. Vi har nu har möjligheten att förändra och ställa om samhället i mer hållbar riktning. Vi vet att det är nödvändigt och om vi inte gör något nu så kommer våra barnbarn ställa frågan varför inte gjorde något trots att vi vi hade kunskap.

Detta gäller också användningen av antibiotika. Vi ser globalt att antibiotikaresistensen ökar och vi måste bli bättte på att verkligen använda antibiotika på rätt sätt. Vi måste också bli mycket bättre på att ta till oss kunskap, material och erfarenhet som innebär att de vårdrelatererade infektionerna begränsar. De senaste åren i landet har vi dessvärre inte settt någon minskning i dessa infektioner.

Det behövs ett samlat arbete på alla nivåer kring denna fråga. För Skånes del ser jag att det är nödvändigt att samla kommunerna, näringsliv, Länsstyrelsen och Region Skåne allt med syftet att minska dessa infektioner. Vi vet allt fler äldre kommer vårdas hemma och i takt med detta kommer behoven öka att verkligen sätta fokus på denna fråga.

Om inte så kommer våra barnbarn fråga oss varför gjorde ni inget fast ni visste

Kommentera

Barns övervikt

Nyligen visade folkhälsenkäten har visat att det finns minst 20 000 överviktiga och 4 000 feta barn/ungdomar i Skåne. Det har också kunnat konstateras att det finns brister i tillgängligheten och i samverkan mellan aktörerna, som skolhälsovården, primärvården, barnklinikerna och barnöversiktsenheten (SUS). De behandlingsprogram som har visat sig vara mest effektiva är familjeterapi och kognitiv beteendeterapi.

Vi har i Region Skåne sedan mars 2014 ett nytt vårdprogam för barn och ungdom med övervikt eller fetma. NU fortsätter vi att sätta fokus på detta genom en satsning på 6 miljoner kronor som skall ge barnen bättre livskvalitet och minskad sjuklighet och med ökad tillgänglighet. Det ger också möjlighet till bättre samverkan mellan de olika aktörerna och nya angreppssätt, som koppling till tandvården, kan vi nå fler barn och ungdomar och risken för att de ska falla mellan stolarna minskar.

Totalt handlar det 6 miljoner som nu satsas på att möta det stora problemet med barns övervikt

Tre olika projekt för att förebygga och behandla övervikt och fetma ska startas. Av de satsade 6 miljoner kronorna utgör 1 miljon kronor en satsning på en vetenskaplig utvärdering. En

Kommentera

Jämställdhetsbokslut

Region Skånes är en av landets största arbetsgivare och regionen har också det regionala utvecklingsansvaret för hela Skåne. En av de viktigaste frågorna att arbeta med om Skåne verkligen skall bli hållbart är jämställdheten. Ett Skåne som hade varit jämställt hade haft större fokus på samtliga hållbarhetsaspekter. Det kan handla om att ifrån hur vi Skåne utvecklar sin infrastruktur till hur lönerna utvecklas.

Vi vet alla att det går för långsamt i jämställdhetsarbetet. Vi behöver synligöra samtliga beslut i Region Skåne utifrån ett jämställdhetsfokus. Precis som vi samtliga beslut i Region Skåne väger in frågan hur det påverkar ekonomin så är det helt rätt att besluten som tas inom Region Skåne vägs mot hur beslutet påverkar jämtälldheten i Skåne och inom Region Skåne. Det är också nödvändigt att Region Skåne årligem redovvisar ett jämställdhetsbokslut.

Kommentera

Ett gemensamt Skånskt inkluderande kontrakt

Ordförande, ledamöter.
Region Skåne redovisar åter svarta siffror i sitt bokslut. 508 miljoner kronor är 200 miljoner bättre än budget. Det är viktigt att vi framöver fortsätter på samma sätt. Det är nödvändigt om framtidens vård ska säkras för kommande generationer. Det är nödvändigt om tågen och kollektivtrafiken ska fortsätta rulla och nå ut fler.

Det är därför viktigt att regionens ekonomi är robust och det är speciellt glädjande att nettolåneskulden har minskat med 1,7 miljarder och de finansiella målen uppnås. Vi vet också att utmaningarna för att säkra välfärden består. Det är kanske också därför som debatten om tolkningen av verkligheten om den skånska välfärden har blivit så polariserad så mycket denna mandatperiod. Det är inte utan att det finns brister inom den Skånska vården. Exempelvis inom förlossning – och akutvården. Det är också så att man som äldre med många sjukdomar inte får den sammanhållna vård som är nödvändig. Det är dock viktigt att komma ihåg att aldrig har den Skånska vården varit mer tillgänglig än tidigare.

Välfärden och den skånska sjukvården kommer aldrig att bli färdigbyggd, det ligger lite i sakens natur att det är så. Det kommer alltid att finnas nya behov och krav som samhället måste leverera. Det är detta som är vårt kontrakt med Skånes invånare. Under 2013 fortsatte den resa som vi startade under mandatperioden. Vi har minskat Skåningarnas väg till vårdcentralen och Pågatågen. Detta är ett arbete som fortsätter. Vi gröna tycker det är dags att ta nästa steg i detta Skånska kontrakt nästa mandatperiod. Skåningarna har rätt till en fast läkarkontakt och det är dessutom dags för en Skånsk vårdgaranti på 60 dagar som inkluderar undersökning. Detta Skånska kontrakt är nästa steg i att öka delaktigheten för alla samtidigt som det ger möjlighet till ett öppet samtal om vad vi alla kan vänta oss framtidens vård.

Under 2013 fattades beslut om de nya satsningar som nu görs på sjukhusområdena på SUS och i Helsingborg. Det kommer att bli ett lyft både för både patienter och personal i hela Skåne. Vi har invigt utbyggnaden av strålbehandlingen i Lund. Detta var en nödvändig investering för skånsk cancersjukvård, speciellt när vi med säkerhet vet att cancersjukdomarna kommer att öka i framtiden. Aldrig har Region Skåne haft så stora investeringsplaner – allt för att klara framtiden vårdbehov.

Förra året fick Region Skåne 160 miljoner av kömiljarden, detta är pengar som finns uppställda i villkoren för vad regionen kan uppvisa som inkomster och det är en belöning för det fantastiska arbete som lagts ner av personalen ute i vården. Vi uppfyller kriterierna tio av årets tolv månader. Detta är frukten av ett bra arbete både i den egna och den upphandlade verksamheten. Som exempel har det inrättade vårdvalet för grå starr haft stor betydelse att hålla nere köstatistiken. Att korta köerna bör vara allas ideologi.

Under förra året trädde en ny organisation i kraft. Tretton sjukvårdsförvaltningar blev fyra. De profetior om att organisationen skulle sluta i ekonomiskt kaos har kommit på skam. Tvärtom kan vi se en lägre kostnadsutveckling och ökad tillgänglighet i vården. Framtiden kräver dock att vi hittar bättre former för dialog med våra medarbetare. Detta är ett förbättringsområde. Utan inkluderade medarbetare står vården still.

Arbetet med att genomföra planen för psykiatrin har gått vidare. Detta sker i samarbete med brukarorganisationerna och jag är övertygad om att detta är en väg till framgång. En modern och kunskapsbaserad psykiatri kombinerat med patientinflytande som tar stor hänsyn till den enskildes situation. Under året har psykiatrin fått nya lokaler i Lund, lokaler som möter kraven på en modern psykiatri. Vi ser ett allt större inflöde av unga människor i psykiatrin. Med tidiga insatser blir prognosen bättre och det finns då bättre utsikter för ett liv där individen kan förvekliga sig själv och finnas i ett socialt sammanhang där man trivs. Satsningen på ”en väg in” och ”Första linjen” kommer att underlätta för barn och ungdomar för att få råd och stöd tidigt i vad som kan utvecklas till en allvarligare problematik senare i livet. I ett Skånskt kontrakt ska psykiatrin ha fokus på hela vårdprocesen när det gäller personer med långvarig psykisk sjukdom.

Det är bra att de första bidragen från den sociala investeringsfonden nu har betalats ut. Detta är en långsiktig satsning på de unga i samhället som riskerar att hamna i utanförskap.
Tillgången till en meningsfull sysselsättning är en av de viktigaste framtidsfrågorna för Skåne. I Skåne är 11,7 procent av de unga mellan 18-24 år utan arbete och skillnaderna inom Skåne är stora. Främst är det de unga utan gymnasiebetyg som är värst drabbade. Det är viktigt att samhället inte stänger porten för dessa ungdomar.

De ekonomiska och sociala klyftorna är också en stor orsak till varför också toleransen för varandra hat blivit allt mindre i Skåne. Under året har vi sett alltfler exempel på motsättningar och rena hatbrott mellan olika grupper i samhället. Tonläget har höjts och viljan till att medveten missförstå varandra verkar öka. Ett exempel är debatten om vården till papperslösa immigranter i Skåne. Vården för gömda flyktingar har kostade drygt 7 miljoner kronor förra året, det är en droppe i havet sett till den totala budgeten i Region Skåne, ändå finns det ett parti i denna församling som tycker att detta är ett för högt pris för medmänsklighet och har pratat högt om risken för vårdturism som skulle äta upp hela vårdkakan. Detta är ett exempel på att man medvetet desinformerar och skrämmer för att skörda egna partiframgångar. Målet är att splittra och göra människor främmande för varandra. Det är det sista Skåne behöver.

Tillsammans står vi nu inför en utmaning i form av framtidens klimatförändringar där Skåne både är en del av lösningen och en del av problemet. För fem år sedan fastställde Region Skånes klimatberedning ett mål om att göra Skåne fritt från fossila bränslen 2030. För regionens egen del är målet satt till 2020. Det är skarpa mål som överstiger de nationella. En väg framåt är samverkan mellan olika politiska nivåer som har sin unika kompetens. Klimatsamverkan Skåne har arbetat vidare klimatanpassning och med påverkans och opinionsarbete men det är också viktigt att resurserna hamnar i praktiskt klimatarbete ute i verkligheten. Under året har därför miljövårdsfonden tillförts två miljoner kronor i en speciell ”klimatpott”. Pengarna ska stimulera den innovationskraft som finns i Skåne när det gäller klimatfrågan.

Ökningen av antalet resenärer inom kollektivtrafiken har ökat. En bidragande orsak är att Pågatågen når fler skåningar. Under året har sju nya stationer öppnat i Skåne. Detta har bidragit till att resandet på Pågatågen har ökat med 9 procent under året. Men nya Pågatåg Express reser man mellan Malmö och Helsingborg på 39 minuter. Planerna för Malmöexpressen gick också i lås under året och den 1 juni börjar bussarna rulla på linje 5.
Kollektivtrafikens andel av Skånes totala trafikarbete bara har ökat med en procent. Trots en dålig ekonomisk konjunktur håller vi alltså nätt och jämt oss jämsides med ökningstakten av den fossila vägtrafiken. Det är här det verkliga trendbrottet måste ske; Fler transporter från väg till spår och kollektivtrafik. Trafiken är fortfarande den bidragande orsaken till att Skåne inte når sina regionala miljömål. Att uppnå dessa är faktiskt grunden för vårt gemensamma Skånska kontrakt med framtiden.

4 kommentarer

SD i Region Skåne agerar utifrån ett etniskt raster

I veckan fattade vi Hälso – och sjukvådsnämnden i Region Skåne beslut om att bevilja Röda Korset 271 375 kr för ett aktivt arbete med migrationsrelaterad stress / PTSD för barn mellan 7 år till 15 år samt stödverksamhet till vårdnadshavare under 2014. Bidraget avser aktiviteter och behandling Under 2014 har Röda Korset möjlighet att ta emot ca 70 barn och 40 föräldrar i programmet som består av barngruppsverksamhet
med behandling, föräldragrupper, föräldrabarnaktiviteter samt sommarläger.

Verksamheten fanns också under 2013 var ca hälften av deltagarna från andra orter änMalmö och inför 2014 arbetar Röda Korset att få ytterligare spridning i Skåne. Röda Korset planerar inom detta arbete att starta en barngrupp i Hässleholm.

Arbetet fungerar som ett första steg för många familjer som lever isolerat och utan interaktion med föreningsliv att bli mer aktiva, vilket även
bidrar till en positiv effekt på hälsan. Grunden i programmet är att arbeta med att stärka anknytningen mellan barn och föräldrar.

För att få en bild över vilka behov som finns avseende kring detta. Under år 2013 (2012) kom ca 13 000 (11000) barn till Sverige och sökte asyl med sina föräldrar. Antalet asylärenden ökade kraftigt under år 2013 och prognoserna för 2014 talar för att antalet asylsökande barn kommer att i samma höga antal som för år 2013. Av alla som söker asyl i Sverige uppskattas ca 40 % har varit utsatta för tortyr och lida av migrationsrelaterad stress alternativt PTSD. Barnen har ofta också egna traumatiska upplevelser. Studier visar att barn till föräldrar med migrationsrelaterad stress blir lidande och är en riskgrupp för egen problematik. Föräldrar har på grund av sin egen psykiska ohälsa svårt att ge barnen den trygghet och uppmärksamhet som de i vanliga fall skulle kunna göra. Detta innebär att många asylsökande barn har en otrygg anknytning, vilket utan stöd, kan leda till en inre otrygghet och andra svårigheter eftersom barnen får svårt att knyta an till andra människor.

När vi behandlade ärendet i Hälso – och sjukvårdsnämnden så yrkade SD avslag på att lägga 271 375 kr på denna behandling av barn. Barn som vi alla har ansvar för. Barn som har framtiden för sig och måste kunna ges alla möjligheter att växa och utvecklas. Barn som ovasett vad som vi tycker om asylpolitiken har rätt till god vård / omsorg. Det som SD vill är att ens födelseland skall vara grunden för vilket stöd man får. Återigen i Region Skåne lägger SD ett etninskt raster på deras beslut och det är inte att jag kommer göra vad jag kan för att synligöra detta i kommande val. SD har en politik som vill dela upp samhället och ställa oss mot varandra. Det ger mig historiska återblickar som ger mig rysningar och obehag.

Kommentera

Läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsbehandling är inte sällan en del av behandlingen vid sjukdom och ibland provas flera läkemedel. Så klart innebär det ockå att det kan förekomma biverkningar av det enskilda läkemedlet men också i kombination med andra läkemedel som man tar. Det har inom Region Skåne och psykiatrin i Skåne under en tid arbetas med att hitta en modell för strukturerade genomgångar patienters läkemdelslistor. Socialstyrelsen har uppskattat att upp mot 20 – 40 % av befolkningen led av någon form av psykisk ohälsa. Det kan vara allt ifrån ångest, kris till svårare psykiatriska sjukdomar.

I en test som tills nu gjorts inom Psykiatri Skåne gjort så visar det initialt ‘
* Läkemedelsrelaterade problem är vanligt förekommande hos patienter
• Läkemedelsgenomgångar är en metod för att identifiera, monitorera och åtgärdaläkemedelsrelaterade problem.
• På kort sikt är det möjligt att minska förekomsten av dubbelmedicinering framför allt med bensodiazepiner, men även i viss utsträckning med neuroleptika.
• Det finns ett behov av att ytterligare utvärdera Skånemodellen för läkemedelsgenomgångar inom psykiatrin

Totalt inkluderas 136 patienter i alla pilottester. Det är förhållandevis liten studie, men trots det visar det ett behov att gå vidare samt det finns att göra för att minska de läkemdelsrelaterade problemen I studien hade exempelvis 72 % 33 av 46 personer som tog så kallade benzodiazepiner problem
Den vanligaste typen av läkemedelsrelaterat problem som dokumenterades var onödig läkemedelsterapi/oklar indikation (n=53), och de vanligaste åtgärderna var att sätta ut läkemedel (n=38) och att ytterligare utvärdera behandlingen (n=15), Bilaga 3.
För 22 patienterna (av 46) testades det att sätta ut bensodiazepinerna Två till tre månader efter
läkemedelsgenomgången hade en patient (av 22) fått en andra bensodiazepin

Nu går vi vidare från Hälsp – och Sjukvårdsnämnden vidare med en större studie samt ett framtagande om en bättre strukturerad modell för genomgångar av läkemdel avseende patienter med psykisk sjukdom.

Här kan du läsa mer http://www.skane.se/sv/Demokrati/Sammantraden/Halso-_och_sjukvardsnamnden/Dagordning/Halso–och-sjukvardsnamnden-dagordning-2014-04-28/ Det är ärende 6

Kommentera

Mer kollektivtrafik

Vi reser mer och vi reser längre för att ta oss till arbete, fritidsaktiviteter och evenemang. Tills nu så har den egna bilen, oftast körd på diesel eller bensin, varit det huvudsakliga transportmedlet för dessa resor. Men ska vi klara att möta klimatutmaningar, en olja som
sinar och därmed också kraftiga prishöjningar på bensin måste vi styra om nu. I Skåne har vi jobbat med att stärka kollektivtrafiken sedan Skånetrafiken bildades och det har varit en god utveckling avseende antalet resande, mem trots det så har inte kollektivtrafiken endast marginellt tagit marknadsandelar av det totala trafikarbetet. Det nuvarande arbetet med att öka antalet resande med kollektivtrafiken måste därmed intensifieras än mer.

Ett väl fungerande transportsystem är nödvändigt för att människor och gods ska kunna förflytta sig och ransporteras på smidigt, säkert och samtidigt miljöanpassat sätt. Transportersektorn är idag Sveriges största användare av fossila bränslen och såväl struktur- som teknikförändringar är därför nödvändiga för att nå långsiktig hållbarhet.

Kollektrafikbranschens satte upp ett mål om fördubblad marknadsandel med ett målår är 2030 och jämförelseåret är 2006, vilket innebär en ökning från 18 procent 2006 till 36 procent 2030. DEtta var när det sattes ett högt uppsatt mål, men med i takt när vi ser att det fossilbränsledrivna resandet ökar och klimatförändringarna redan är här, så måste målet om fördubblad marknadsandel enligt oss gröna sättas redan till 2020 för att vi ska kunna klara begränsad klimatpåverkan. För Skånes del innebär det att vi måste de kommande åren samtidigt som vi håller nere prisbilden avsätta större resurser för utbyggnad av en punktlig, effektiv och trygg kollektivtrafik. De satsningar vi idag ochh imorgon gör på de kollektiva resandet är en satsning på framtiden

Kommentera

Hälsovalet har givit utveckling

Hälsovalet har funnit sedan 2009 och detta har givit Skåne cirka 25 nya vårdcentraler. Vårdcentraler som ökat tillgängligheten till Primärvården. Det är absolut så att det fortfarande finns brister inom Primärvården, men Hälsovalet har ökat såväl tillgängligheten och valfriheten till vilken vårdcentral som man vill lista sig till

Möjligheten att välja sin egen vårdcentral kombinerat med en ersättningsmodell som ser till socioekonomiska villkor och ohälsan hos de som listade på vårdcentralerna har bidragit till att stärka såväl delaktigheten, egenmakten och helhetssynen inom den nära vården. Det är viktigt att behålla möjligheten att välja sin egen vårdcentral. Just idag kan man dock ställa sig frågan om Socialdemokraterna i Skåne tycker likadant efter deras distriktskongress som nu vill riva det fria skolvalet. Gäller beslutet endast skolans värld eller är avsikten att gå vidare med även Primärvården i Skåne.

Att minska möjligheten att välja sin skola eller vårdcentral är ett ta flera steg tillbaka i stärka medborgarens roll när det gäller välfärdstjänster. Möjligheten att välja skola eller vårdcentral har inte något med vilken driftsform som verksamheten har. Det finns så klart möjlighet att ha välfärdstjänsten i offentlig regi. Det är en fråga för sig. Möjligheten att få välja är något annat och det vore önskvärt om Socialdemokraterna i Skåne tydligt kommenterade hur de ser på en av Hälsovalets grundstenar.

Kommentera

Mer motorväg är inte svaret

Idag presenterar Moderaterna i Skåne ytterligare en del i sitt handlingsprogram för Skånes utveckling. Men vid läsningen av programmets avsnitt om infrastruktur är det svårt att ta ordet ”utveckling” i sin mun. Det vill satsa mer på just det som orsakat problemen för Skånes miljö. Moderaterna vill satsa ännu mer på motorvägsinvesteringar i Skåne. Främst handlar det om att de vill bygga fler fält för motorvägarna E6 / E4 inom mot Helsingborg och E22 mellan Malmö och Lund. De vill också höja standarden på standarden på vägarna i Skåne och göra plats för fler bilar.

Det är självklart att fler motorvägar inte gynnar Skånes utveckling. I Skåne når vi bara ett av 15 miljömål och biltrafiken är den stora faktorn i detta misslyckande. Detta leder oss bara längre bort från att klara klimatmålen samtidigt som den bygger fast oss i fortsatt asfaltkokande. Ett kokande som kommer kosta oss stora resurser som behövs för att klara av framtida spårinvesteringar både i Skånes städer och mellan dessa. Extra allvarligt blir det när detta kombineras med regeringen i veckan valde att presentera en infrastrukturplan som närmast kan kallas mager utifrån de behov som finns i Skåne när det gäller nya spår till gods- och persontransporter.

2 kommentarer

Vårt hållbara resande

Vi reser mer och vi reser längre för att ta oss till arbete, fritidsaktiviteter och evenemang. Hittills har den egna bilen, oftast körd på diesel eller bensin, varit det huvudsakliga transportmedlet för dessa resor. Men ska vi klara att möta klimatutmaningar, en olja som sinar och därmed också kraftiga prishöjningar på bensin måste vi styra om nu.

Ett väl fungerande transportsystem är nödvändigt för att människor och gods ska kunna förflytta sig och transporteras på smidigt, säkert och samtidigt miljöanpassat sätt. Transportersektorn är idag Sveriges största användare av fossila bränslen och såväl struktur- som teknikförändringar är därför nödvändiga för att nå långsiktig hållbarhet.

Miljöpartiet delar kollektivtrafikbranschens mål är att kollektivtrafikresorna i Sverige ska uppnå en fördubblad marknadsandel av de motoriserade transporterna. Branschens målår är 2030 och jämförelseåret är 2006, vilket innebär en ökning från 18 procent 2006 till 36 procent 2030. Att öka andelen handlar om att fler ska ställa bilen hemma och välja kollektivtrafiken i stället och uppföljningen av målet görs vid mätningar som redovisas i Kollektivtrafikbarometern.

För att nå dit krävs ett nationellt mål med samma innebörd. Vi vill få Trafikverket att styra över till att visa åtgärder för att nå fördubblad marknadsandel, vilket innebär att redovisa åtgärder som leder till minskat bilåkande mm. Vi vill att Trafikverket ges ändrade direktiv för att klara detta mål. Regeringen har varit mer än lovligt passiva att styra mot detta mål istället. Detta visar sig i att prioriteringar på väg före spår finns. Även på Skånsk nivå så uppvisar Modetraterna nu bilkramarpolitik genom att som ett de viktigaste målen i valrörelsen ange att utbyggnad av E6/E4 samt E22 till motorväg som en av de viktigaste frågorna. Detta skulle endast leda till ökade bilströmmar och ökade klimatutsläpp.

Det så kallade Skånepaketet anger en betydligt förbättrad inriktning på den kommande infrastrukturen i Skåne mot mer spår, men det är fortfarande otillräckligt att vi skall av kommande trafikströmmar och behovet av regional klimatanpsssning. Det är också viktigt att komma ihåg att Skånepaketet är det som vi driver från Skåne mot regeringen inför kommande infrastrukturplan som kommer att redovisas under våren. Hur leveransen kommer att bli från regeringen är oklart, men skall man se ur ett historiskt perspektiv så finns det många moln som skymmer sikten.

Vi behöver ett än mer samlat kollektivtrafikarbete i Skåne för framtiden. Den Skånska kollektivtrafiken har på under lång tid utvecklats på ett väldigt bra sätt. Denna mandatperioden har kollektivtrafiknämnden drivit på så väl tillgänglighets och kvalitetsarbetet. Detta har varit bra. Men man kan inte leva på det man gjort utan kollektivtrafiken måste fortsätta utvecklas.

– Bygg ut kollektivtrafik och bostäder ihop Att bo eller ha sin verksamhet i kollektivtrafiknära lägen är attraktivt och det öppnar för nya möjligheter att hitta finansiering via exploateringsavtal, fastighetsavgifter och värdeåterföring. Detta förutsätter en tydligare samverkan kring regionplanering.
– Utveckla möjligheter att kombinera cykel och kollektivtrafik En resa börjar och slutar sällan vid en station eller bussterminal. Därför behövs det enkla och smarta sätt för hela resan. Ett enkelt sätt är att ha ett kollektivtrafikkort där även en hyrcykel ingår och där cykeln finns i anslutning till större bytespunkter. I möjligaste mån ska man kunna ta med sig cykeln på bussar och tåg. För att cykelanvändningen ska öka behövs en satsning på bättre cykelvägar och möjligheter att parkera cykeln både hemma och vid kollektivtrafiken. Cykel som färdmedel behöver därför prioriteras upp i det kommunala planarbetet.
– Tydligt mål om att skattekollektivet skall stå för 50 % av kostnaderna i kollektivtrafiken. Högre mål om att kollektivtrafiken skall ta markandsandelar av det totala trafikarbetet. Detta skulle innebära att kollektivttrafiken prioriterades
– Ett Skånskt klimatpolitiskt ramverk som är lika bindande som de finansiella i Regiom Skåne. Detta hade inneburit att kommande satsningar på motorvägar utesluts och satsningar på medfinansiering landar på utbyggnad av spår.
– Ange tydliga måltal för utbyggnad för kommande pågatågsstationer och spårvagnstrafik

Kommentera

25 %

Nu är förenklingskommmissonen i Region Skåne igång. http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2014/02/Forenklingskommission-ska-frigora-lakartid-i-Skane/ Det handlar om att se över möjligheten att förenkla det arbete som vårdpersonalen dagligen gör och får möjlighet att ägna sig mer åt verkligen vårda. Vi vet att administrationen ökat de senaste åren inom flera delar inom offentlig verksamhet och vård och omsorg har inte varit förskonade.

Till detta kommer att vårdpersonal också får ägna sig att uppgifter som inte är vårdrelaterade. Det kan handla om allt i från att hålla på med icke helt fungerande IT-system till rena serviceinsatser som fylla på förråd. Vårdens personal måste få mer att tid att göra det som de kan bäst, nämligen ge vård. Politiken kan inte på undandra sig ansvaret för den allt ökade adminstrationen som vården dras med och färför är Region Skånes förenklingskommission så viktig. Den ger signalen om att det går och skall gå att lösa det somm kan är mest irriterande i vården.

För nästa mandatperiod tror jag att det är viktigt att sätta upp ett tydligt mål om tiden som vårdpersonal dagligen lägger ner på administration skall minska med 25 % fram. Med en tydlig målsättning så blir det en mer tydligt
inrättade tillfälliga förenklingsberedningen återkomma till regionstyrelsen m

Kommentera

Vårdetiska principer

Möjligheten att få akut vård vid sjukdom tillhör något av det mest basala i ett samhälle som vill kalla sig varmt och mänskligt. Region Skåne tog 2009 beslutet att gämda / papperslösa personer som vistas i Skåne får tillgång till akut vård. Detta beslutet banade vägen för ett riksdagsbeslut som innebar att nu gömda / papperslösa över hela landet får akut vård på rimliga villkor.

Det fanns flera skäl till vi i Region Skåne fattade beslutet akut vård skall ges papperslösa / gömda. Det fränsta skälet är rent humanitära och mänskliga. Ett samhälle som inte klarar av att erbjuda personer som vistas i landet akut vård utan att den enskilde skall fundera på om den har pengar är verkligen ´har råd är ett mänskligt fattigt samhälle.

Det är därför viktigt att vi nu Region Skåne tar nästa steg i att verka för att de individer som står utanför sitt eget lands sjukförsäkringsssystem och är EU-medborgare och för tillfället befinner sig i landet kan få tillgång till akut vård utan att tänka på de har resurserna direkt. Det kan handla om förlossningar eller akuta sjukdomstillstånd. Sedan skall vi så klart vara aktiva i EU att se till att alla länder inom EU lever upp till följa EU:s direktiv, men i väntan på detta så måste vi sjukvårdshuvudmän stå upp för grundläggande vårdetiska principer.

Kommentera

Spårvagn

I Lund har spårvagnsmotståndarna bildat ett parti. I Malmö är det också tydligt att moderaterna är aktiva motståndare till spårvagn. Folkpartiet i Malmö verkar hålla kvar i sin tunnelbaneide som de står Personligen tycker jag det är bra att alternativen är tydliga i kommnade allmänna val.ensamma om.

För mig står det klart att att så väl spårvagnspartiet i Lund som Moderaterna och Folkpartiet i Malmö inte har svaren på hur de stadsinterna transporterna ska kunna möta klimatmålen. Det behövs smarta kollektivlösningar i Malmö, Lund och även i Helsingborg. Spårvagn ger det genom att det ger en snabbhet som behövs för att kollektivtrafiken skall ta nästa steg. Det handlar om knyta an till även en snabb regional trafik.

Från Region Skåne har vi varit tydliga att vi kan ta ansvar för driften av spårvagnstrafiken. Utifrån detta så kommer höstens val att vara väsentligt för hur snart vi kan spårvagnstrafik. Vi behöver inte halvhalt i denna frågan

En superbusslösning med 24 meter långa dubbelledsbussar i femminuterstrafik klarar maximalt 1 100 resande per timme. Spårvägstrafik var femte minut kan förflytta minst 2 000 resenärer per timme. Alldeles oavsett om det är el eller något annat som driver bussen rymmer den färre än en spårvagn.

För mig är valet klart – Spårvagn är framtidens lösning

Kommentera

Vårdlots

Vården och dess organisation kan ibland vara höljd i ett dis för den som är patient. Detta gäller främst de som har behovet av flera vårdkontakter / vårdgivare. Det är så klart vårdens uppgift att ha rutiner för samverkan och att vårdens organisation blir ett hinder för bra vård. Det kan handla om allt slutenvårdens kontakter med primärvården till kommunala hemsjukvården.

Dagens ersättningsmodeller gynnar inte samverkan alltid utan kan istället vara ett hinder ibland. För att råda bot på att vårdens svårigheter så behövs flera delar så klart. Välfungerande IT -system, mindre admistaration, att all vårdpersonal får göra det är utbildade till, översyn av vårdplatserna, bygga ut hemsjukvården, välutvecklade vårdplaner är några förändringar som behöver göras. Läs gärna mer vad vi gröna vill här http://www.svt.se/nyheter/regionalt/sydnytt/mp-vill-ha-fler-allmanlakare

Vi gröna vill också införa ett vårdlotssystem. En person som håller ihop och kan fungerasom vägledare i vårdsystemet. Vårdlotssystemet skall vara för de pwrsoner som har många vårdkontakter. Vi är övertygade om att detta skulle öka tryggheten, delaktigheten i vården och ge en bättre vård. Det är dags för en vård som ser till hela hen ännu bättre.

Kommentera

Vårt vatten

Sydvatten hade i Fredags en konferens om Skånes dricksvattenförsörjning i ett förändrat klimat. De presenterade en rapport som tydligt visade på att vi står inför stora utmaningar även när det gäller vårt dricksvatten.

Rapporten pekar bl.a på grundvatten normalt idag har en lägre och jämnare tempratur än ytvatten och tempraturen kan generellt komma att öka när det gäller grundvattnet. En höjd havsnivå kan också komma att hota kustnära grundvattentäkter genom att saltvatten skulle kunna komma tränga in i grundvattnet. För ytvatten kan förekomsten av naturligt organiskt material öka vilket leder till sämre vatten avseende smak, lukt och färg. Forskare anser att detta kan orsakas av ökad nederbörd och temperatur. Ökad temperatur i ledningsvattnet ökar också tillväxten av bakterier i vårt ledningsnät. Det nämns i rapporten att en ökning med 10 grader i nätet fördubblar tillväxten av bakterier.

Det är alltså tydligt att behovet av insatser för klimatanpassningsåtgärder avseende vårt vatten är stort. Vi behöver diskutera en större regionla samverkan kring det Skånska vattnet, vårt viktigaste livsmedel som vi idag tar för givet. Det kan handla om allt ifrån att vi skall kunna stå emot stora skyfall, klara av Hanöbuktens allt problen till att se till att våra VA-verk klarar av framtidens utmaningar.En Skånsk vattensamverkan kunde ställt högre krav på statsmakterna som exempelvis Myndigheten för samhällsberedskap.

Kommentera

RSS Prenumerera